Marunong talaga siya tumingin kong saan siya galing